☰ Menu
Sławieński Dom Kultury
Herb Sławieński Dom Kultury

Środa 23.01.2019

zaawansowane

Statut

STATUT

SŁAWIEŃSKIEGO DOMU KULTURY

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Sławieński Dom Kultury, zwany dalej Domem Kultury jest samorządową instytucją kultury używającą skrótu "SDK".

2. Siedzibą Sławieńskiego Domu Kultury jest miasto Sławno ul. A. Cieszkowskiego 2, a terenem działania miasto Sławno.

§ 2

1. Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:

   1/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami),

  2/ ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami

  3/ postanowień niniejszego statutu.

2.  Gospodarka finansowa Domu Kultury prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami).

§ 3
Dom Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§ 4
Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Sławno.
II. CELE I ZADANIA DOMU KULTURY
§ 5
Celem Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców miasta Sławna, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.
§ 6
1. Podstawowym zadaniem Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb, aspiracji i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa oraz przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych poprzez:
1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2) organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
3) rozwijanie i prezentowanie amatorskiego ruchu artystycznego,
4) organizowanie imprez kulturalnych (spektakli, koncertów, festiwali, wystaw itp.),
5) prowadzenie kina,
6) prowadzenie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek krajoznawczo-turystycznych, kulturalno-oświatowych w kraju i za granicą.
§ 7
Dom Kultury w szczególności:
1) prowadzi pracownie i ogniska artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) tworzy i upowszechnia sceniczne programy atystyczne,
3) organizuje wystawy, konkursy w róznych dziedzinach sztuki,
4) organizuje koncerty, przeglądy i festiwale,
5) prowadzi orkiestrę dętą.
§ 8
Dom Kulury może prowadzić działalność gospodarczą  polegająćą w szczególności na:
1) wynajmowaniu pomieszczeń, sali widowiskowo-kinowej,
2) prowadzeniu małej gastronomii i świadczenia usług gastronomicznych,
3) odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związanych z działalnością statutową),
4) organizowaniu aukcji i pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki i innych wyrobów rękodzieła ludowego, artystycznego i materiałów plastycznych eksponowanych na wystawach w Domu Kultury,
5) sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku plastycznego,
6) sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła ludowego, artystycznego i materiałów plastycznych,
7) prowadzeniu impresariatu artystycznego i agencji artystycznych,
8) działalności wydawniczej i sprzedaży książek,
9) prowadzeniu nauki języków obcych oraz innej działalności szkoleniowej,
10) świadczeniu usług poligraficznych, plastycznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych i innych z zakresu kultury,
11) realizowaniu imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych, rekreacyjnych, itp.),
12) wypożyczaniu nośników multimedialnych, rekwizytów, kostiumów i sprzętu technicznego,
13) świadczeniu usług artystycznych.
III. ORGANY DOMU KULTURY, ORGANIZACJA, PRACOWNICY
§ 9
1. Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu Kultury.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sławna  na zasadach i w trybie określonym w obowiazujących przepisach.
§ 10
Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponosi za nie odpowiedzialność.
§ 11
1. W Domu Kultury zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi.
2. Dyrektor Domu Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników wykonując funkcję kierownika zakładu w rozumieniu kodeksu pracy.
§ 12
Organizację wewnętrzną domu Kultury określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
§ 13
1. Dyrektor Domu Kultury może powołać jako swój organ doradczy Społeczną Radę Programową.
2. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, instytucji i firm z którtymi współpracuje Dom Kultury.
3. Regulamin Społecznej Rady Programowej uchwalany jest na jej pierwszym posiedzeniu.
§ 14
Dom Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA DOMU KULTURY
§ 15
Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.
§ 16
Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 17
1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy.
2. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych środków finansowych.
3. Przychodami SDK są:
1) dotacje z budżetu miasta,
2) wpływy z prowadzonej działalności,
3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł,
4) środki uzyskane na realizację konkretnych projektów.
§ 18
Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Domu Kultury.
§ 19
Dom Kultury prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Zminy w statucie mogą byc dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 21
Dom Kultury używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X