☰ Menu
Sławieński Dom Kultury
Herb Sławieński Dom Kultury

Środa 23.01.2019

zaawansowane

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SŁAWIEŃSKIEGO DOMU KULTURY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1
Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" określa organizację wewnętrzną Sławieńskiego Domu Kultury oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy.
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) SDK - należy przez to rozumieć Sławieński Dom Kultury w Sławnie
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora SDK
3) Burmistrza Miasta - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Sławno
 
§ 3
SDK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
 
§ 4
SDK jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.
 
§ 5
Siedzibą SDK jest miasto Sławno
 
§ 6

Kierownikiem SDK jest Dyrektor, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników SDK.

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 7

Celem SDK jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta Sławno.

 
§ 8
1. Do zadań SDK nalezy w szczególności:
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
2) tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
3) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
4) tworzenie warunków do rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego.
2. Zadania, o których mowa w ust.1, SDK realizuje w szczególności poprzez:
1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2) organizowanie róznych form edukacji kulturalnej,
3) organizowanie indywidualnej aktywności kulturalnej,
4) organizowanie imprez kulturalnych
 
§ 9
SDK może także:
1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, projekcje filmowe
2) prowadzić działalnośc wydawniczą,
3) świadczyć usługi poligraficzne, plastyczne, fotograficzne, filmowe i inne usługi z zakresu kultury,
4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,
5) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki, książek, itp.
6) realizować imprezy i świadzczyć usługi gastronomiczne
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna
A. Dyrektor
§ 10
1. Na czele SDK stoi  Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje SDK na zewnatrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.
 
§ 11
1. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników, nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje nad tą działalnością bezpośredni nadzór.
2. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) pełną realizację podstawowych celów i zadań,
2) należytą organizację pracy,
3) stały nadzór nad należytym wypełnieniem obowiązków przez pracowników,
4) koordynowanie działalności kulturalno - oświatowej,
5) właściwy dobór pracowników,
6) współdziałanie SDK z innymi placówkami kulturalno - oświatowymi, instytucjami i organizacjami społeczno - kulturalnymi, zakładami pracy,
7) zgodność podejmowanych decyzji z prawem,
8) podejmowanie inicjatywy w zakresie coraz pełniejszej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczych,
9) sporządzanie planów działalności oraz planów finansowych,
 
B. Stanowiska pracy
§ 12
W skład SDK wchodzą następujące stanowiska:
1. MERYTORYCZNE:
a) specjalista ds. amatorskiego ruchu artystycznego
b) specjalista ds. kina
c) specjalista ds. orkiestry - kapelmistrz
d) instruktor ds. plastyki
e) instruktor ds. teatru
f) instruktor - choreograf
g) instruktor ds. muzyczno-wokalnych
2. ADMINISTRACYJNO-BIUROWE:
a) główna księgowa
b) sekretarka
3. GOSPODARCZE I OBSŁUGI:
a) mistrz rzemieślinik
b) operator urządzeń technicznych i dźwięku
c) robotnik gospodarczy
d) kasjer - bufetowy
§ 13
Dyrektor SDK ma prawo do łączenia stanowisk i zmiany lub poszerzenia obowiązków służbowych stosowanie do potrzeb.
 
C. Zadania stanowisk pracy
§ 14
1. Do zadań specjalisty ds. amatorskiego ruchu artystycznego należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie wszystkich zajęć ARA oraz czasu pracy instruktorów,
2) popularyzowanie i propagowanie zajęć ARA  oraz całej działalności SDK,
3) przygotowywanie, publikowanie, dokumentowanie i archwizowanie wszystkich  informacji i materiałów promujących działalnośc SDK.
2. Do zadań instruktora ds. plastyki należy w szczegółności:
1) prowadzenie sekcji plastycznej dla dzieci i dorosłych,
2) organizowanie wystaw, konkursów, itp.
3) prowadzenie działań upowszechniających plastykę,
4) wykonywanie reklam, scenografii i dekoracji SDK.
3. Do zadań instruktora ds. teatru należy w szczegółności:
1) prowadzenie zespołów teatralnych i żywego słowa,
2) organizowanie imprez teatralnych,
3) prowadzenie działań upowszechniających teatr
4. Do zadań instruktora ds. muzyczno-wokalnych należy w szególności:
1) prowadzenie zespołu wokalnego,
2) organizowanie imprez muzyczno-wokalnych,
3) prowadzenie działań upowszechniających muzykę i śpiew.
5. Do zadań instruktora - choreografa w szególności należy:
1) prowadzenie zespołów tanecznych,
2) organizowanie imprez z udziałem zespołów tanecznych,
3) prowadzenie działań upowszechniających taniec w tym ludowy.
6. Do zadań specjalisty ds. kina w szczególności należy:
1) kierowanie pracą kina
2) wyszukiwanie dystrybutorów w celu zorganizowania odpowiedniego repertuaru filmowego,
3) organizowanie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży,
4) reklamowanie filmów w mediach, na tablicach SDK  i w mieście,
5) wykonywanie prac impresaryjnych (sprzedawanie usług SDK).
7. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie księgowości SDK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) badanie rzetelności przeprowadzonych inwentaryzacji,
3) terminowe opracowywanie planów i sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS,
4) prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS, Urzędem Skarbowym, PZU, odbiorcami i dostawcami,
5) prowadzenie ksiąg obrotu i sald oraz ksiąg inwentarzowych,
6) prowadzenie okresowych kontroli kasy (zgodnie z instrukcją kasową),
7) sporządzanie list płac pracowników i prowadzenie kart wynagrodzeń,
8) prowadzenie dokumentacji spraw ppoż.,bhp (terminowa wymiana gaśnic,pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej) oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania SDK,
9) prowadzenie akt osobowych pracowników,
10) zaopatrywanie SDK w materiały związane z funkcjonowaniem obiektu.
8. Do zadań sekretarki należy w szególności należy:
1) prowadzenie i obsługa sekretariatu,
2) prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych,
3) prowadzenie spraw kancelaryjnych,
4) prowadzenie ewidencji delegacji, czasu pracy, itp.,
5) prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji.
9. Do zadań mistrza-rzemieślnika należy w szczególności:
1) wykonywanie napraw i remontów,
2) prowadzenie warsztatu i magazynu w SDK,
3) utrzymywanie w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń w budynku SDK,
4) dokonywanie zakupu części i urządzeń do konserwacji i prawidłowego funkcjonowania budynku,
5) czuwanie nad sprawnym działaniem sieci co.
10. Do zadań operatora urządzeń technicznych i dźwięku należy w szczególności:
1) nagłaśnianie i oświetlanie imprez,
2) wyświetlanie filmów,
3) terminowe odbieranie i wysyłanie filmów,

4) czuwanie nad sprawnym działaniem urządzeń kinowych

11. Do zadań robotnika gospodarczego należy w szczególności:
1) pelnienie dyżurów bileterskich i porządkowych w czasie imprez oraz w kinie SDK,
2) sprzedaż biletów do kina oraz na imprezy SDK,
3) dozór budynku w godzinach popołudniowych,
4) udostępnianie pomieszczeń i sprzętu,
5) sprzątanie pomieszczeń i porządkowanie przed budynkiem SDK,
6) otwieranie i zamykanie budynku oraz sprawdzanie stanu pomieszczeń w których odbywają się zajęcia,
7) sprawdzanie stanu zabezpieczeń placówki (alarm),
8) czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników SDK,
12. Do zadań kasjera-bufetowego należy w szczególności:
1) sprzedaż biletów do kina i na imprezy SDK,
2) pełnienie dyżurów bileterskich i porządkowych w czasie imprez oraz w kinie SDK.
13. Do zadań specjalisty ds. orkiestr - kapelmistrza należy w szczególności:
1) prowadzenie orkiestry dętej
2) dobór i zdobywanie w postaci nut odpowiedniego repertuaru,
3) organizacja koncertów,
4)  nabór młodzieży do orkiestry,
5) zdobywanie środków na działalność orkiestry.
 
§ 15
Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy należy w szczególności:
1) prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
2) usprawnianie organizacji, metod i form pracy,
3) współpracowanie przy organizowaniu imprez SDK oraz innych działań, mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie instytucji,
4) uczestniczenie w szkoleniach, na które kieruje Dyrektor oraz systematyczne pogłębianie wiedzy zawodowej poprzez samokształcenie.
 
§ 16
Szczegółowe obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor w zakresach czynności.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
 
§ 17
Regulamin wraz ze statutem stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i zakres czynności placówki.
 
§ 18
Na podstawie regulaminu organizacji wewnętrznej Dyrektor SDK opracowuje szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników.
 
§ 19
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2005 roku. Jednocześnie traci moc poprzedni regulamin z 2001 r.
 
 
.
 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X